Alle categorieën

  Artikel 13 van 34

«« Eerste « Vorige  |  Volgende » Laatste »»

EPC publieke gebouwen vanaf 1/1/2015 vanaf 250m² verplicht! (Actualiteit)

2014/12/04

Energieprestatiecertificaat publieke gebouwen: vanaf 1/1/2015 vanaf 250m² verplicht!

ENVICAS beschikt nu ook over een registratie als externe energiedeskundige publieke gebouwen (type –C) in Vlaanderen.

Het energiedecreet beschrijft welke publieke gebouwen in het Vlaams Gewest een EPC dienen te hebben tegen een gefaseerde datum:

  • bruikbare vloeroppervlakte > 1.000 m² : EPC verplicht sinds 1/1/2009 
  • Bruikbare vloeroppervlakte > 500 m² : EPC verplicht vanaf 1/1/2013 
  • Bruikbare vloeroppervlakte > 250 m² : EPC verplicht vanaf 1/1/2015 

In geval van een nieuwbouw of een nieuwe gebruiker heeft de publieke organisatie 15 maanden de tijd na ingebruikname om een EPC te laten opmaken.

Het EPC moet op een voor het publiek opvallende plaats uitgehangen worden en draagt op die manier bij tot het sensibiliseren van het brede publiek.

Het opmaken van een EPC heeft een looptijd van 1 jaar aangezien de energieverbruiken van een jaar moeten opgenomen worden onder de verantwoordelijkheid van de energiedeskundige. Indien men pas na 1/1/2012 de opdracht geeft tot het opmaken van het EPC voor een gebouw » 500 m2 is het in een aantal gevallen wel nog mogelijk om tegen de deadline van 1/1/2013 alsnog een EPC te kunnen opmaken.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van een EPC. Als de gebruiker van een gebouw niet over een geldig EPC beschikt, kan het VEA de gebruiker een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro.

Welke publieke gebouwen worden wel en niet bedoeld:

Wel een EPC publieke gebouwen Geen EPC publieke gebouwen
de federale overheid, incl. de parastatalen publieke gebouwen die niet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest
de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen Intercommunales Gevangenissen Brandweerkazernes
de provinciale overheden lokalen van jeugdverenigingen (Scouts, KSA, Chiro,...)
de gemeentelijke overheden, incl. OCMW's. Zoals gemeentescholen, bibliotheken, culturele centra, feestzalen - sporthallen - zwembaden in eigendom v/d gemeente, beschermde gebouwen … sportclubs
overheidsbedrijven (zoals postkantoren, stations,...) religieuze gebouwen zoals kerken,...
Onderwijsinstellingen
alle scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en voor basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding, hogescholen en universiteiten, die gefinancierd, gesubsidieerd of erkend zijn door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
gebouwen die niet vaak door het publiek bezocht worden, bijvoorbeeld een gebouw dat uitsluitend gebruikt wordt voor het sorteren van post of het opslaan van goederen
Welzijnsvoorzieningen
organisaties die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefenen op het gebied van het gezin, het maatschappelijk welzijn, het onthaal en de integratie van inwijkelingen, de mindervaliden, de bejaarden, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie, als vermeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.
gebouwen of gebouwdelen die geen energie verbruiken ten behoeve van mensen, zoals opslagplaatsen, loodsen;
Gezondheidsvoorzieningen (zoals ziekenhuizen, rusthuizen,…)
een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en activiteiten uitoefent op het gebied van de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de preventieve gezondheidszorg, vermeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van de voorzieningen werkzaam op het vlak van de medisch verantwoorde sportbeoefening
serviceflats (→ EPC woningen) hotels, private kantoren en banken

Download Energieprestatiecertificaat (EPC) publieke gebouwen

«« Eerste « Vorige  |  Volgende » Laatste »»

  Artikel 13 van 34