Links - Envicas bvba

Externe links

Aangeraden websites

Infrarood thermografie
Wesbite met gedetailleerde informatie over infrarood thermografie en toepassingen.
www.ir-thermografie.be
Blowerdoor techniek
Wesbite met gedetailleerde informatie over blowerdoor test en toepassingen.
www.blowerdoor-techniek.be
Instituut voor Milieu- en Energierecht
Katholieke Universiteit Leuven
http://www.law.kuleuven.be/imer/
VMM
De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid.
http://www.vmm.be
LNE
website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid.
http://www.lne.be
VMC
vzw Beroepsvereniging van Vlaamse MilieuCoördinatoren. VMC biedt professionele ondersteuning aan de milieucoördinator bij de uitoefening van zijn/haar beroep door middel van belangenbehartiging, informatieverstrekking en vorming (verplichte bijscholing).
http://www.vmcvzw.be
Opleidingen milieu Kluwer i.s.m. Envicas bvba
Kluwer Opleidingen leidt elk jaar meer dan 25.000 deelnemers op in 5.000 bedrijven en organisaties. Naast open kalenderopleidingen, vindt u bij ons ook trainingen op maat.
www.kluweropleidingen.be
Brussels Leefmilieu
Website Brussels Instituut voor Milieubeheer
www.ibgebim.be
EMAS
The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a management tool for companies and other organisations to evaluate, report and improve their environmental performance.
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
Environmental Protection Agency
EPA's mission is to protect human health and the environment.
www.epa.gov
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
De Minaraad is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.
www.minaraad.be
Milieu Rapport Vlaanderen (MIRA)
MIRA is een product van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), een overheidsinstelling. MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.
www.milieurapport.be
Portaalsite van EU milieu
De wereld om ons heen beschermen, bewaren en verbeteren.
http://europa.eu/pol/env/index_nl.htm
Vlaamse Milieudeskundigen
VMx is een onafhankelijk communicatieplatform dat gratis ten dienste gesteld wordt van de Vlaamse milieuactoren, nl. niet-overheidsgebonden, georganiseerde actoren (verenigingen, federaties, organisaties,...) die op één of andere manier met het Vlaamse milieu in de ruimste zin van het woord begaan zijn.
www.vmx.be/vlaamse-milieudeskundigen
Milieueffectrapportage
site met informatie over Milieueffectrapportage Vlaanderen.
www.mervlaanderen.be/
Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling
Universiteit Antwerpen
http://www.ua.ac.be/
Federatie van bedrijven voor milieubeheer
FEBEM vertegenwoordigt in België enerzijds de privaatrechtelijke bedrijven die afvalstoffen inzamelen, sorteren, behandelen, recycleren en/of verwerken en anderzijds de grondreinigingscentra.
www.febem-fege.be/nl/
Compendium voor de leefomgeving
Alle feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland overzichtelijk bij elkaar gebracht
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Duits federaal ministerie voor milieu, natuurbeheer en reactorveiligheid. Informatie over het ministerie, actuele wetgeving, milieupolitiek.
www.bmu.de
Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt
Het Umweltbundesamt is het instituut in Duitsland dat uitgebreid informatie verstrekt over milieuaangelegenheden in het land. De site geeft veel informatie, waaronder statistieken en onderzoeksresultaten.
www.umweltbundesamt.de
United nations environment programme
the united nations environment programme (UNEP) is the voice for the environment in the united nations system. it is an advocate, educator, catalyst and facilitator, promoting the wise use of the planet's natural assets for sustainable development.
www.unep.org
Provincie Limburg - milieuvergunningen
Wanneer u een nieuw bedrijf wilt opstarten dat hinder kan veroorzaken voor de mens en het leefmilieu, heeft u naast een stedenbouwkundige vergunning een milieuvergunning nodig.
http://www.limburg.be/eCache/12743/Vergunningen-Milieuvergunningen.html
Provincie Antwerpen – milieuvergunningen
Op dit deel van de provinciale website maken we je wegwijs in de moeilijke wereld van de milieuvergunningen.
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/
Provincie Vlaams-Brabant – milieuvergunningen
Op de Milieuvergunningenwegwijzer, een website van de Vlaamse Overheid, kunt u aan de hand van een simulatie te weten komen in welke hinderklasse uw bedrijf valt en wat u moet ondernemen om met de milieuwetgeving in orde te zijn.
http://www.vlaams-brabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vergunningen/milieuvergunningen/
Provincie West-Vlaanderen - milieuvergunningen
Niemand mag zonder vergunning een klasse 1 of klasse 2 inrichting uitbaten of veranderen. Een klasse 3 inrichting moet je melden bij de bevoegde overheid.
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/Pages/milieuvergunningen.aspx
Provincie Oost-Vlaanderen - milieuvergunningen
Bedrijven en burgers kunnen een beroep doen op de diensten van het provinciebestuur voor verschillende zaken rond milieuvergunningen, zoals de Provinciale Milieuvergunningscommissie.
http://www.oost-vlaanderen.be/
Algemene informatie over milieumanagementsystemen volgens de ISO 14001 norm
ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren.
http://www.iso14000.nl/
ISO 14001
International Standards for Business, Government and Society
www.iso.org/iso/management_standards
Emis Vito
Energie & Informatiesysteem voor het Vlaams Gewest.
http://www.emis.vito.be
Website energie Vlaamse overheid
Rationeel energiegebruik. Energiesparen: de winst is voor u en het milieu
www.energiesparen.be
Energie Wallonië
Portail de l'énergie en Région wallonne
http://energie.wallonie.be
Energiewebsite Amerikaanse overheid met praktische informatie
Energy efficiency & Renewable energy.
www.energysavers.gov
Energiezuinig bouwen – subsidies
Zowel de federale overheid als de verschillende gewesten, maar ook de gemeenten, de netbeheerders en de provincies proberen je over de streep te trekken met diverse financiële steunmaatregelen. Een overzicht.
www.energiekrediet.be
Centrum duurzaam bouwen
De vzw Centrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo) is een informatie- en coördinatiecentrum dat het duurzaam bouwen op grote schaal wenst te promoten en in praktijk te brengen.
www.cedubo.be
Passief woningbouw
Dankzij de massieve muurconstructie met keramische stenen van Wienerberger en isolatie van Recticel Insulation is een passiefhuis een haalbaar bouwproject voor iedereen.
www.massiefpassief.be
Nederlands Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu
VROM staat voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Een prettige woonomgeving en een duurzame toekomst scheppen.
https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/vrom
Bioveiligheid in België
Deze website heeft voornamelijk betrekking op wetenschappelijke aspecten verbonden aan de biologische veiligheid (bioveiligheid) van menselijke activiteiten waarbij pathogene en/of genetisch gemodificeerde organismen (GGO) of micro-organismen (GGM) gebruikt worden.
http://www.biosafety.be/Menu/BiosBelgN.html
Adviesraad voor Bioveiligheid
De Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) is één van de twee pilaren (de andere is de Afdeling Bioveiligheid en Biotechnologie - SBB) van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem die in België opgesteld is om de bevoegde overheden te adviseren over de veiligheid van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en/of pathogenen, inclusief ecologische en genetische aspecten in verband met biodiversiteit.
http://www.bioveiligheidsraad.be/arb_index.html
Website over Legionellabeheersing en -prevent.
Info en assistentie: dit kan Envicas bvba u bieden. Onze consultants hebben een jarenlange ervaring met deze materie in diverse sectoren. Bezoek onze nieuwe website voor uitgebreide informatie!
www.legionellabeheersing.be
Site Federale overheid ADR
Vervoer van gevaarlijke stoffen
www.mobilit.fgov.be/
OVAM
Deze website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met u streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen.
http://www.ovam.be
Site Interregionale Verpakking Commissie – verpakkingsafval
De Interregionale Verpakkingscommissie (afgekort als IVC) is een openbare instelling die door de 3 Gewesten van het land, zijnde het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gezamenlijk in het leven werd geroepen om een geharmoniseerd beheer te verzekeren inzake verpakkingsafval.
www.ivcie.be/
Site huishoudelijk verpakkingsafval
Fost Plus promoot, coördineert en financiert de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.
www.fostplus.be
Site bedrijfsmatig verpakkingsafval
VAL-I-PAC werd opgericht in 1997 op initiatief van de Belgische economische wereld en heeft als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en coördineren.
www.valipac.be
Site inzameling van batterijen
De vzw BEBAT (Fonds Ophaling Batterijen) heeft tot doel alle types gebruikte accu's en batterijen te verzamelen om ze opnieuw een nuttige toepassing te geven.
www.bebat.be
Site inzameling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
Recupel organiseert in gans België de inzameling en de verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Recupel werkt nauw samen met de handelaars, de gemeenten, de intercommunales en de hergebruikcentra, alsook met gespecialiseerde bedrijven voor het transport en de ecologische verwerking van de afgedankte apparaten.
www.recupel.be
Subsidiewegwijzer
Alle premies voor uw woning op een rijtje.
www.premiezoeker.be
Essenscia: where chemistry meets life sciences.
site multisectorale koepelorganisatie die de vele activiteitsectoren van de chemie en de life sciences vertegenwoordigt
http://www.essenscia.be/NL/essenscia/essenscia-vlaanderen/page.aspx/1357
Kmo-portefeuille
Informatie over subsidies voor opleiding, advies, advies over innoveren, advies over internationaal ondernemen.
www.kmo-portefeuille.be/
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Site Nederlandse overheidsinstituut informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid. Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.
http://www.rivm.nl/
Nederlands Planbureau voor de leefomgeving
Het Planbureau voor de Leefomgeving is hét nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.
www.pbl.nl
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Op deze website van het Duitse ministerie van Economische Zaken is van verschillende sectoren een actueel overzicht te vinden via 'Wirtschaft', 'Branchenfocus.
www.bmwi.de
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
DWA - Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner in allen übergreifenden Wasserfragen. Klare Konzepte, saubere Umwelt.
www.atv.de
Site Vlaamse Kamer van Koophandel
Voka informeert u over de ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het milieubeleid van uw onderneming.
http://www.voka.be/milieu/Pages/default.aspx
Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek
http://www.milieu-en-gezondheid.be/
Site Vlaamse vereniging voor omgevingsrecht
De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (V.V.O.R.) wil het debat aanmoedigen over alle recht dat betrekking heeft op de ordening en bescherming van de menselijke leefomgeving.
http://www.vmx.be/vlaamse-vereniging-voor-omgevingsrecht
Site Vlaamse vereniging voor Bodemsaneringsdeskundigen
VEB vertegenwoordigt de erkende bodemsaneringsdeskundigen. In 10 werkgroepen wordt continue nagedacht over een verhoging van de kwaliteit van het studiewerk van de bodemdeskundige.
http://www.vebvzw.be/

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!