Envicas - Externe milieucoördinator

Externe milieucoördinator

U kan op ons beroep doen voor het uitvoeren van de wettelijke taken van de milieucoördinator. We verzekeren dat alle milieuaspecten en wettelijke aspecten op een doeltreffende wijze worden behandeld. Onze deskundigen zijn erkend als milieucoördinator en beschikken over een ruime ervaring als deskundige in diverse sectoren.

Wanneer een milieucoördinator aanstellen?

Elk bedrijf dat volgens de indelingslijst van bijlage I van VLAREM II is ingedeeld in klasse 1, is verplicht een milieucoördinator aan te stellen. In de vijfde kolom van de indelingslijst wordt aangegeven of een milieucoördinator van niveau A of niveau B moet aangesteld worden. Het is mogelijk dat de overheid een klasse 2-bedrijf verplicht om een milieucoördinator aan te stellen omwille van de activiteiten die het bedrijf uitvoert, de ligging of de mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu.

De milieucoördinator kan zowel een werknemer van het bedrijf zijn of een externe persoon.

Om milieucoördinator te worden moet een specifieke opleiding gevolgd worden in een erkend opleidingscentrum. De inhoud van de opleiding omvat onderwerpen zoals milieuproblematiek, ecotoxicologie, milieurecht, milieubeleid, milieuzorgsystemen en milieutechnologie komen tijdens deze opleiding aan bod. Het aantal uren varieert naargelang het niveau: 250 uur voor niveau A en 150 uur voor niveau B.

De taken van een milieucoördinator

Een aantal taken van de milieucoördinator worden opgesomd in artikel 4.1.9.1.3 van titel II van het VLAREM:

  • bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten;
  • waken over de naleving van de milieuwetgeving door regelmatig controles uit te voeren op de werkplaatsen;
  • voorgeschreven emissie- en immissiemetingen uitvoeren en registreren;
  • bijhouden van een afvalstoffenregister en naleven van de meldingsplicht over afvalstoffen;
  • intern en extern communiceren in verband met (het beperken van) de gevolgen van de activiteit van een bedrijf voor mens en milieu;
  • adviseren in verband met milieugerelateerde investeringen;
  • opmaken van een jaarlijks verslag over zijn activiteiten en uitgebrachte adviezen in het voorbije jaar.