Envicas - Ondersteuning arbeidsveiligheid / preventieadviseur

Ondersteuning arbeidsveiligheid / Preventieadviseur

De welzijnswet legt iedere werkgever de verplichting op een welzijnsbeleid uit te werken en een preventieadviseur aan te stellen. Dit beleid is erop gericht om de risico’s in het bedrijf te beheersen door het beperken van de gevaren, het nemen van organisatorische en technische maatregelen om de kans op ongevallen te verkleinen en de schade te beperken bij incidenten.

Bij de realisatie van deze taak hebben de verschillende partijen binnen de onderneming (werkgever, hiërarchische lijn, werknemers en interne preventieadviseur) specifieke taken en verantwoordelijkheden. Envicas kan ieder van hen ondersteunen bij de invulling hiervan. Denk hierbij aan bijstand in ontwikkeling van een veiligheidsbeleid, bijstand bij het opmaken van en implementeren van procedures en instructies, ondersteunen bij het uitvoeren van risicoanalyses, …

De ondersteuningsopdrachten kunnen korte termijn opdrachten zijn, vervangingen of lange duur opdrachten. Ook vervanging van de interne preventieadviseur bij tijdelijke onbeschikbaarheid (zwangerschap, ziekte, ontslag) behoort tot de mogelijkheden.

Wat doet een preventieadviseur

De preventieadviseur bekleedt een centrale rol binnen het welzijnsbeleid. Hij staat de werkgever bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet en heeft dan ook een adviserende functie ten opzichte van de werkgever en de werknemers.

Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Er is dus een kernactiviteit die steeds binnen de onderneming moet worden verricht en waarvoor er een persoon aanwezig moet zijn in de onderneming. In de regel is dit een werknemer die de functie van preventieadviseur vervult, maar er mag ook beroep gedaan worden op extern ondersteuning. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf preventieadviseur zijn.

Alle preventieadviseurs moeten minstens beschikken over voldoende basiskennis met betrekking tot het welzijn op het werk (zgn. preventieadviseur niveau III). Interne preventieadviseurs in bedrijven met verhoogd risico (de zgn. bedrijven van groep A en B) moeten een aanvullende vorming volgen, hetzij van niveau I of van niveau II, al naargelang de groep waartoe hun werkgever behoort en het feit of zij al dan niet de leiding hebben van de interne dienst. Het gaat hierbij om een aanvullende vorming inzake arbeidsveiligheid. De aanvullende vorming is modulair opgebouwd, en bestaat uit een basismodule (120 uren) , gevolgd door een specialisatiemodule (280 uren / 90 uren).