Envicas - Omgevingsvergunning / Milieuvergunning

Omgevingsvergunning / Milieuvergunning

Afhankelijk van de aard van de activiteit, de opgeslagen producten en de aanwezige machines, installaties heeft elk bedrijf een milieuvergunning nodig. U kan op ons beroep doen voor het opmaken en indienen van het aanvraagdossier tot het bekomen van een milieuvergunning. Envicas levert gepersonaliseerd en deskundig advies in de drie Belgische Gewesten. Wij bespreken uw dossier met de bevoegde overheid en helpen u de vergunning te bekomen.

Omgevingsvergunning in Vlaanderen

Op 23 februari 2017 ging de omgevingsvergunning van start. Ze vervangt en integreert de vroegere milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de vergunning voor vegetatiewijzigingen. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De bevoegde overheid komt tot één beslissing, rekening houdend met zowel stedenbouwkundige als milieuaspecten.

Alle handelingen of activiteiten die voorheen milieu- en/of stedenbouwkundig vergunnings- of meldingsplichtig waren, worden geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning. Alle aanvragen of meldingen, of het nu enkel een exploitatie van een hinderlijke inrichting betreft, enkel een stedenbouwkundige handeling, of een combinatie van beide, worden behandeld overeenkomstig het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.

Elke ingedeelde inrichting of activiteit die in Vlaanderen wordt uitgebaat, moet beschikken over een omgevingsvergunning of een meldingsakte. Deze inrichtingen en activiteiten zijn ingedeeld in 3 klassen. De meest hinderlijke inrichtingen of activiteiten zijn ingedeeld in klasse 1, de minst hinderlijke in klasse 3. Voor klasse 1 en 2 geldt een voorafgaande vergunningsplicht. Voor de klasse 3-activiteiten moet akte genomen worden van een melding. Wanneer meerdere hinderlijke activiteiten samen worden geëxploiteerd, geldt de hoogste klasse.

De te volgen procedure is afhankelijk van de aard van zowel de stedenbouwkundige handelingen als de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Brussel

Iedereen die een ingedeelde inrichting wil exploiteren, is verplicht een milieuvergunning aan te vragen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan er 6 soorten inrichtingen (in functie van het belang van de impact die ze kunnen hebben):

  • inrichtingen klasse 1A, 1B, 1D of 2: er moet een milieuvergunning worden aangevraagd;
  • inrichtingen klasse 1C of 3: er moet een voorafgaande aangifte worden ingediend.

Eventueel kan voor inrichtingen van klasse 1A en 1B vooraf een milieuattest worden aangevraagd. Dit betekent echter geen vrijstelling van de verplichting tot het bekomen van de milieuvergunning.

Wallonië

Wallonië onderscheidt drie categorieën van risicoactiviteiten:

  • inrichtingen klasse 1: inrichtingen met een grote impact op het milieu. Een erkend bureau moet een effectenstudie uitvoeren. Er is een milieuvergunning vereist.
  • inrichtingen klasse 2: inrichtingen met een gemiddelde impact. Ook hiervoor is een milieuvergunning vereist.
  • inrichtingen klasse 3: inrichtingen met een kleine impact. Er moet een melding worden ingediend.

Bijkomende klasse 1- of 2-rubrieken moeten worden vergund. Andere wijzigingen worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden. Indien de technische ambtenaar of het gemeentebestuur op basis van het register van oordeel zijn dat de uitbreiding de hinder zal vergroten, kan alsnog een milieuvergunningsaanvraag vereist zijn.