Envicas - ADR

ADR

ADR staat voor “Accord européen relatif au transports international des machandises Dangereuses par Route” (Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg). In het ADR staat beschreven wat gevaarlijke goederen precies zijn, hoe ze worden ingedeeld, hoe ze te herkennen, de eisen voor verpakkingen, tanks en voertuigen, de vervoersvoorwaarden, alsook de plichten van alle betrokken partijen.

Elke onderneming die gevaarlijke goederen per spoor, over de weg of over de binnenwateren vervoert en/of laad-, los-, vul-, of verpakkingswerkzaamheden verricht, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice versa, moet beschikken over een veiligheidsadviseur. De veiligheidsadviseurs van Envicas zijn erkend voor alle klassen (1 tem 9) en kunnen als extern veiligheidsadviseur optreden.